Subscribe to Wrocławska Poradnia Stwardnienia RozsianegoRSS

PTSR


Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) jest organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000083356. Jesteśmy jedyną ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Towarzystwo zostało założone w 1990 roku, od maja 2004 roku ma status organizacji pożytku publicznego.

Zrzeszamy ok. 6 tys. członków w 23 oddziałach na terenie całej Polski. Współpracujemy z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz organizacjami działającymi na rzecz osób chorych na SM z krajów Europy i innych kontynentów. Reprezentujemy polskich chorych na SM na forum międzynarodowym, jesteśmy członkiem Europejskiej Platformy SM (European Multiple Sclerosis Platform - EMSP) i Międzynarodowej Federacji Towarzystw Stwardnienia Rozsianego (Multiple Sclerosis International Federation - MSIF).

Naszą misją jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.

Poprzez nasze działania staramy się także podnieść świadomość społeczną dotyczącą stwardnienia rozsianego oraz wywierać wpływ na organy władzy państwowej, walcząc o łatwiejszy i niedyskryminujący dostęp do leków i rehabilitacji.

Nasza organizacja jest w większości prowadzona przez wolontariuszy, głównie osoby chore, ich rodziny, przyjaciół. Jedynie kilka największych oddziałów oraz biuro Rady Głównej zatrudnia pracowników.

PTSR

strona PTSR: www.ptsr.org.pl